اثر قراردادهای خصوصی بر تضییق مسئولیت امین

محمدمهدی معصومی؛ کیمیا اسماعیلی

دوره 15، شماره 31 ، مرداد 1402، ، صفحه 293-316

https://doi.org/10.22075/feqh.2023.30872.3621

چکیده
     در بسیاری از عقود امانی از جمله ودیعه ممکن است شرط عدم مسئولیّت امین (تضییق مسئولیّت امین ازطریق قراردادخصوصی) درج گردد. شرط عدم مسئولیّت یا شرط عدم ضمان، شرطی است که به موجب آن، تمام مسئولیّت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیرآن پیش از این که تخلّف از قرارداد رخ دهد و خسارت حادث شود، سلب شده و از بین می رود. در خصوص وضعیّت شرط ...  بیشتر