پژوهشی در حیل تخلّص از ربا با تأکید بر بیع عینه

جواد نفری؛ علی عندلیبی

دوره 14، شماره 28 ، مهر 1401، ، صفحه 325-348

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.24383.3006

چکیده
  ربا از مسائل بسیار مهمّی است که از گذشته های دور مورد ابتلای جوامع مختلف بشری بوده و همواره آسیب های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را به اعضای جامعه وارد ساخته است. بر همین اساس، در دین مبین اسلام، در خلال نصوص بسیاری حکم به حرمت معاملات ربوی شده است. با این حال، برخی از فقها و اندیشمندان مسلمان در آثار خود فصلی را تحت عنوان «حیل تخلّص ...  بیشتر