نسبی بودن خصیصه تجریدی اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

رضا میرطاهری؛ حسین طاهرخانی؛ داود اندرز

دوره 15، شماره 31 ، مرداد 1402، ، صفحه 33-56

https://doi.org/10.22075/feqh.2023.29504.3486

چکیده
  جدایی اسناد تجاری از تعهّد مدنی به معنای جدایی بین دو رابطه حقوقی است که اماره تجریدی نامیده شده است. مهمّ ترین آثار این اماره، مدیونیّت، اشتغال ذمّه و عدم توجه ایرادات در رابطه با روابط خصوصی طرفین می باشد که اماره ای نسبی تلقّی می گردد. هرچند قانون تجارت ایران، اماره تجریدی بودن اسناد تجاری را به طور صریح نپذیرفته است ولی از روح برخی ...  بیشتر