بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاصّ جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران

محمد مهدی معصومی

دوره 16، شماره 34 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 315-342

https://doi.org/10.22075/feqh.2023.28381.3380

چکیده
  در حقوق داخلی، برخی از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهّدات قراردادی همچون الزام به اجرای تعهّد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت، با آن چه که در اسناد بین المللی مقرّر شده است مشترک هستند؛ لیکن برخی از شیوه های موجود در این اسناد، در حقوق ایران راه نداشته و خاصّ آنها می باشند. جریمه قضایی، پرداخت بهره، تقلیل ثمن و بازفروش کالا از این ...  بیشتر

اثر قراردادهای خصوصی بر تضییق مسئولیت امین

محمدمهدی معصومی؛ کیمیا اسماعیلی

دوره 15، شماره 31 ، مرداد 1402، ، صفحه 293-316

https://doi.org/10.22075/feqh.2023.30872.3621

چکیده
     در بسیاری از عقود امانی از جمله ودیعه ممکن است شرط عدم مسئولیّت امین (تضییق مسئولیّت امین ازطریق قراردادخصوصی) درج گردد. شرط عدم مسئولیّت یا شرط عدم ضمان، شرطی است که به موجب آن، تمام مسئولیّت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیرآن پیش از این که تخلّف از قرارداد رخ دهد و خسارت حادث شود، سلب شده و از بین می رود. در خصوص وضعیّت شرط ...  بیشتر