بررسی و تحلیل روایات وارده پیرامون وطی غیر متعارف

محمدرضا رضوان طلب؛ طیّبه سادات موسوی جوردی

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 115-142

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.18401.2144

چکیده
  یکی از آثار عقد نکاح، جواز استمتاع زوج از زوجه است. قدر متیقّن از این جواز، مقاربت متعارف است ولی آیا وطی در دُبُر نیز شامل حکم جواز می‌شود؟ جواز و منع مطلق و جواز به شرط رضایت زوجه، اقوال سه گانه‌ ای است که برای هر کدام روایاتی نیز مورد استدلال واقع شده است. مشابهت‌ های روایات دالّ بر جواز با روایات دالّ بر جواز مشروط، برخی را بر این ...  بیشتر