جستاری در حکم پرداخت زکات به «فقیر»

محمد علیزمانی سردارآبادی؛ حمید مسجدسرایی؛ مهدی ذوالفقاری

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 283-304

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.23867.2934

چکیده
  از جمله واجبات مالی در اسلام که با فلسفه فقرزدایی از جامعه تشریع شده و جزو منابع مالی دولت اسلامی محسوب می گردد، زکات است. مطابق نصوص وارده، «فقیر» در کنار دیگر افراد مستحقّ جامعه از جمله «مسکین»، جزو مستحقّین دریافت زکات محسوب می گردد. با این حال، اختلاف در مفهوم و ماهیّت فقیر و مسکین، ملاک فقر و غنا و همچنین میزان پرداخت ...  بیشتر