امکان سنجی صیرورت عدالت بر مبنای تسجیل احراز توبه

شقایق عامریان؛ محمد رضا کیخا

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1400، ، صفحه 391-414

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.23726.2925

چکیده
  توبه در ضمیر خود، مشتمل بر پیامدهایی است که ماحصل آن در نگرش فقهی حقوقی، تأثیر بسزایی دارد. تأثیرگذاری این مفهوم در صیرورت احکام، وابسته به طرق احراز آن می باشد؛ زیرا نمی توان اذعان داشت که به صِرف ادّعای توبه، نتایج این مطلوب حاصل گردد. چالشی که در دست تحلیل است، پردازش به این موضوع است که پس از احراز توبه مرتکب، صلاحیّت بازگشت عدالت ...  بیشتر