مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و مصر نسبت به ربا

سجاد عسگری آرانی؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 255-282

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.22778.2790

چکیده
  در طول سالیان گذشته تاکنون یکی از مهم ترین مباحث روز جامعه را موضوع ربا تشکیل داده و شناخت سیاست جنایی لازم در جهت کنترل آن حائز اهمیت است. موضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان از جمله مصر نیز به مانند ایران سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت سیاست جنایی آنان در خصوص ربا و تطبیق آن با ...  بیشتر