تعذّر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهّدات قراردادی

علی الهیاری؛ علی غریبه

دوره 14، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.22177.2700

چکیده
  گاهی اتفاق می­افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحّت و متعهّد شدن متعاقدین به تعهّدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می­دهد که باعث می­گردد، ایفای تعهّدات قراردادی ناممکن گردد. همچنین روشن است که تعهّد به امر غیر ممکن تعهّدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی، فاقد اعتبار و اثر است. در نتیجه پای ­بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی ...  بیشتر