امکان ‌سنجی رجوع به آراء عمومی در تقنین جرم و مجازات در اسلام و نظام‌ های حقوقی ایران و ایتالیا

علیرضا جلالی؛ محمدحسن مالدار

دوره 14، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 59-92

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.22109.2691

چکیده
  اصل 59 قانون اساسی ایران رجوع به آراء عمومی از طریق همه­پرسی در مسائل بسیار مهمّ را عنوان کرده است. یکی از ابعاد این قانونگذاریِ مستقیم، تقنین جرم و مجازات محسوب می‌شود. نظام ایران تا به امروز در رویّه خود به همه­پرسی تقنینی در امور کیفری به صورت خاص مراجعه نکرده است. در باب مسأله اخیر امکان دارد این بحث مطرح شود که با توجه به نقش ...  بیشتر