بازنگری در ادلّه‌ فقهیِ وجوب تقدّم جان خود بر جان دیگری و کارکرد تربیتی آن

محمد رضا حمیدی؛ زهره حاجیان فروشانی

دوره 14، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 93-120

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.21930.2665

چکیده
  حفظ جانِ خود و دیگران، از مهمّ­ترین واجبات شرعی و بایسته ­های اخلاقی به شمار می­آید؛ در عین حال، گاه حفظ جان دیگران منوط به اقدامات منجرّ به مرگ خویشتن خواهد بود. روایی یا ناروایی چنین اقداماتی، مورد اتّفاق فقیهان نیست و تحت عناوین «ایثار» یا «خودکشی» مورد ستایش یا نکوهش قرار گرفته­ اند. عمده­ استدلال ­ها در این ...  بیشتر