مطالعه تطبیقی انتقال معدوم در عقد اجاره در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

محمد ریاحی؛ محمد جعفری فشارکی

دوره 14، شماره 27 ، تیر 1401، ، صفحه 225-254

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.20354.2426

چکیده
  در حقوق فرانسه به رابطه­ حقوقی بین شخص با شیء مادّی و ملموس، مالکیّت گفته ­می­شود. به همین دلیل در آن نظام حقوقی نمی­توان اجاره را عقدی تملیکی دانست، زیرا منفعت در زمان انعقاد عقد، وجود خارجی و ملموس ندارد و تصوّر چنین مالکیّتی مقدور نیست. از همین رو قانونگذار فرانسوی در ماده 1709 قانون مدنی، اجاره را موجد تعهّد به برخوردار کردن ...  بیشتر