نویسنده = مرتاضی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 137-164

10.22075/feqh.2019.15673.1710

حسن پورلطف اله؛ مهدی موحّدی محب؛ خسرو مؤمنی؛ احمد مرتاضی