واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی

حمید رضا میرکو؛ احمد رضا بهنیافر؛ مهدی ذوالفقاری

دوره 12، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 389-414

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.20002.2359

چکیده
  یکی از موضوعات مهمّی که در انجام معاملات از طریق نهاد نمایندگی در فقه و حقوق موضوعه بدان پرداخته شده و همواره مطمح نظر دانشمندان این دو عرصه قرار گرفته، موضوع معامله نماینده با خود در حیطه اختیارات و تکالیف ناشی از آن است. سؤال اصلی مطرح در موضوع فوق آن است که «در صورت عدم شرط جواز معامله نماینده با خود، آیا وی مجاز به فروش مال اصیل ...  بیشتر