نویسنده = میرکو، حمید رضا
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1399، صفحه 389-414

10.22075/feqh.2020.20002.2359

حمید رضا میرکو؛ احمد رضا بهنیافر؛ مهدی ذوالفقاری