سیاست جنائی پیشگیرانه ناظر بر جرائم جنسی در فقه اسلامی

محمد علی الهی؛ محمد علی حیدری؛ محسن شکرچی زاده

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 39-66

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.19692.2326

چکیده
  دین مبین اسلام براساس توجّهى که به نیازهاى فطرى انسان دارد، براى اشباع صحیح آنها مقرّرات مناسبى وضع کرده و راه هاى اصولى در این زمینه را نشان داده است. ازدواج از نظر اسلام، تنها راه تعدیل غریزه جنسى است که استفاده صحیح از آن تکامل انسان را در پى دارد. رفتارهای جنسی خارج از چهارچوب ازدواج که از منظر قانونگذار ممنوع می باشند تحت عنوان ...  بیشتر