واکاوی فروش عین مورد شفعه توسّط مشتری از منظر فقه و حقوق

فاطمه کریمی؛ محمد صادق طباطبایی

دوره 14، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 257-284

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.19631.2318

چکیده
  بر اساس قانون مدنی، حقّ شفعه، مانع از تصرّفات مشتری در سهم خریداری شده نبوده و تصرّفات مشتری در مبیع صحیح است. با این وجود، ماده 816 قانون مدنی، اجرای این حقّ را موجب بطلان معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه دانسته است. با توجه به این که صحّت عقد در ابتدا و بطلان آن پس از اعمال حقّ شفعه، در حقوق ما امری استثنائی است لازم است حکم مذکور با بررسی ...  بیشتر