نویسنده = عیسی زاده، سید مسعود
تعداد مقالات: 1
1. عدم شرطیّت توبه در عفو یا اجرای حدّ در اقرار بزهکار

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1399، صفحه 211-232

10.22075/feqh.2020.19483.2300

سید مسعود عیسی زاده؛ حسین ناصری مقدم؛ زهرا گواهی