نویسنده = مهدی ذوالفقاری
تعداد مقالات: 2
1. جستاری در حکم پرداخت زکات به «فقیر»

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1400، صفحه 283-304

10.22075/feqh.2021.23867.2934

محمد علیزمانی سردارآبادی؛ حمید مسجدسرایی؛ مهدی ذوالفقاری


2. سبب دعوای نفقه زوجه و آثار آن با تاکید بر امکان مطالبه نفقه آینده

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1400، صفحه 331-350

10.22075/feqh.2021.19281.2272

مسعود فرزاد؛ محمد ابوعطا؛ حسین سادات حسینی؛ مهدی ذوالفقاری