بازپژوهی حکم شرعی کنترل جمعیّت

محمد رسول آهنگران؛ مریم آقایی بجستانی؛ فاطمه ورزی

دوره 14، شماره 27 ، تیر 1401، ، صفحه 29-52

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.17008.1920

چکیده
  جمعیّت و کنترل آن از جمله مباحث حائز اهمیتی است که از دیر باز مورد توجه اندیشمندان، حکّام و سیاستمداران بوده و هست؛ مباحث حوزۀ جمعیّت از پرمناقشه­ترین مباحث موجود به­ویژه در بین اندیشمندان مسلمان بوده و مخالفان و موافقان برای اثبات ادعای خویش دلایل و مستنداتی را بیان کرده و هر یک به نحوی سعی در اثبات ادعای خود نموده است.مخالفان ...  بیشتر