نقد نظریّه عدم مشروعیّت عملیّات استشهادی با استناد به منابع فقهی

سیدعلی هاشمی خانعباسی؛ سمیه کلیجی

دوره 14، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 387-418

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.23450.2871

چکیده
  فقه امامیه برای دفع هرگونه استیلاء و سلطۀ دشمنان شریعت، باب جهاد را گشوده است که بالأصاله جنبه دفاعی داشته و بالعرض، جنبه تهاجمی دارد. دفاع در برابر متجاوز در شرایط نبود امکانات نظامی مناسب، شکل خاصّی به خود می ‌گیرد که عملیّات استشهادی از مصادیق بارز آن است. عملیّات استشهادی، روش جدیدی است که برای مقاومت و رویارویی با دشمن اسلام ...  بیشتر