مطالعه فقهی و حقوقی ضمانت از میت

بیژن حاجی عزیزی؛ محمد مولودی؛ مهدی شهباز محمدی

دوره 14، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 121-144

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.18171.2105

چکیده
  ضمانت از میّت را قانون مدنی و عموم فقهای اسلامی پذیرفته­اند، لکن اختلاف­ نظرهایی نیز وجود دارد؛ گروهی مرگ را پایان ذمّه دانسته، اما عده‌ای اعتقاد به بقای ذمّه پس از مرگ دارند و روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است. با توجه به مناقشات وارده بر این نظریه­ها، بررسی این موضوع که ضمانت از میّت بر چه اساس و تحلیلی استواراست ضروری می­باشد. ...  بیشتر