نویسنده = ترکی هرچگانی، غلامعباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-120

10.22075/feqh.2019.16930.1906

غلامعباس ترکی هرچگانی؛ هوشنگ شامبیاتی؛ محسن رهامی