نویسنده = خدابخشی شلمزاری، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد فقهی حقوقی بر ماهیّت و آثار وکالت تفویضی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 271-288

10.22075/feqh.2019.16868.1891

مهدیه لطیف زاده؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری