نویسنده = پوربافرانی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. شمول «شبهه» در قاعده درأ

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 107-136

10.22075/feqh.2019.16651.1860

محمود پوربافرانی؛ حامد رستمی نجف آبادی