تخصصی
تشکیک و تردید در حجیّت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسی

حسن شاه ملک پور؛ فریبرز حیدری

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 139-166

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.15236.1641

چکیده
  با اقرار مجرم به ارتکاب جرم با یک شخص معیّن (در زنا یا لواط) دقیقاً جرم دیگری به عنوان قذف مطرح می شود. از طرفی اگر به ارتکاب زنا و یا لواط با فرد معیّن اقرار نشود، اساساً وقوع جرم دو نفره زنا یا لواط در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند، از اینرو حجیّت و اعتبار اقرار در جرائم جنسی با توجه به تعریف قابل نقدی که قانونگذار در سال 1392 به عمل آورده ...  بیشتر