نویسنده = جهاندوست دالنجان، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 84-114

10.22075/feqh.2019.14881.1592

محمدرضا رضوان طلب؛ مسعود جهاندوست دالنجان