نویسنده = عبدالله پور، محمدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. وضعیّت حقوقی «تعهّد تخییری»

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 223-248

10.22075/feqh.2019.14968.1612

محمدمهدی عبدالله پور؛ احمد شمس؛ جمشید نور شرق