محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها

حمیدرضا اسمعیلی؛ حمید ابهری؛ ابوالفضل دنکوب؛ مریم آقایی بجستانی

دوره 12، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 57-80

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.15272.1652

چکیده
  با نگاهی اجمالی به حجم گسترده دعاوی راجع به معاملات عادّی در محاکم قضائی کشور در می­ یابیم که قوانین موجود از ظرفیّت و تأثیر­گذاری لازم جهت تنسیق روابط قراردادی اشخاص برخوردار نیست؛ در نتیجه، بایستی به دنبال تعریف ضوابط و معیارهای نوینی در روابط قراردادی با حفظ اصول حاکم بر حقوق قراردادها بود. بررسی پیشینه­ محدودیّت ­های شکلی ...  بیشتر