تخصصی
جریان قاعده اهمّ و مهمّ در اکراه به قتل

رضا الهامی؛ حسن پورلطف اله

دوره 10، شماره 19 ، دی 1397، ، صفحه 9-36

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.7714.

چکیده
  اکراه، از جمله عواملی است که به موجب حدیث رفع و ادلّه دیگر، تکلیف و مسئولیت را از مرتکب جنایت برداشته است، ولی مشهور فقهای امامیّه، اکراه در قتل را استثناء کرده و  قائل شده اند به این­ که در صورت ارتکاب قتل، شخص مکرَه قصاص می شود. سؤال اصلی این تحقیق آن است که بر فرض پذیرش نظر مشهور، هرگاه تهدیدی که از جانب مکرِه صادر می ­شود، مهمّ ...  بیشتر