تخصصی
سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی ناظر به منابع طبیعی و اراضی ملّی

علیرضا شکربیگی؛ غفور خوئینی

دوره 10، شماره 19 ، دی 1397، ، صفحه 185-218

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.14173.1481

چکیده
  امروزه کنترل جرائم و ناهنجاری ‌های اجتماعی در عرصه منابع طبیعی و اراضی ملّی، مستلزم اتّخاذ سیاست جنایی مناسب در هر یک از مراحل تقنینی، اجرائی، قضائی و به صورت مشارکتی است. در این پژوهش به بررسی مقوله‌ وضعیّت موجود سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی در کنترل مفاسد مرتبط به منابع ملّیو اراضی ملّی پرداخته شده، و تلاش شده تا الگوی مناسب ...  بیشتر