نویسنده = حسین هوشمند فیروزآبادی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه قصد فعل در مسئولیت مدنی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1400، صفحه 517-554

10.22075/feqh.2020.20624.2465

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ سامره شیخ زاده