نقدی بر ادلّه‌ روائی نسخ حلیّت ازدواج موقّت

علی مظهر قراملکی؛ اسماعیل قربانی

دوره 12، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 309-332

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.13635.1396

چکیده
  یکی از مهم ‌ترین مسائل فقهی مورد اختلاف میان عالمان شیعه و اهل سنّت، مسأله ازدواج موقّت است. عالمان شیعی بنا بر آن ‌چه در تفسیر آیة 24 سورة نساء آمده و ائمه اهل بیت (ع) و برخی از صحابه ذکر کرده­ و سیره نویسان در کتاب‌ های تاریخی آورده ‌اند، معتقدند که نکاح متعه هیچگاه نسخ نشده است، بلکه خلیفه دوم بنا بر اجتهاد شخصی خود به خاطر اقتضای ...  بیشتر