بررسی فقهی قلمرو اجرای تعزیر و تادیب کودک

ابوذر صانعی

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 199-222

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.13587.1387

چکیده
  تعزیر، عقوبتی است که شارع برای آن اندازه ­ای معیّن نکرده و تعیین مقدارش را به دست حاکم سپرده است، ولی تأدیب با توجه به موارد کاربرد آن نزد فقیهان برای دو معنای تربیت به عنوان وظیفه والدین و مربّی و یا تأدیب مترادف با تعزیر، استعمال شده است. سؤال اصلی این پژوهش در مورد قلمرو اجرای تعزیر و تأدیب کودک در فقه است که بعد از واکاوی مستندات ...  بیشتر