نویسنده = شعاریان ستاری، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-32

10.22075/feqh.2017.11848.1193

سعیده باقری اصل؛ حیدر باقری اصل؛ ناصر مسعودی؛ ابراهیم شعاریان ستاری