تخصصی
تأثیر اکراه در ایقاع

جعفر سلمان زاده؛ مصطفی عباسی

دوره 10، شماره 18 ، شهریور 1397، ، صفحه 183-202

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.12990.1319

چکیده
  عدم نفوذ، نظریّه ای غالب نسبت به وضعیّت عقد اکراهی است که به صورت یک حکم بدیهی در ادبیّات حقوقی ایران جریان دارد، به همان میزان که این حکم شایع و شناخته شده می باشد حکم ایقاع اکراهی، مبهم، غریب و مورد تردید است، برخی دیدگاه ها با استدلال بر وحدت مبانی و عمومات عقد و ایقاع بر این باور هستند که باید حکم ایقاع اکراهی را نیز همانند عقد اکراهی ...  بیشتر