نویسنده = حاجی عزیزی، بیژن
تعداد مقالات: 1
1. تصحیح اعمال ناقص در دادرسی مدنی

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 329-358

10.22075/feqh.2017.12323.1247

محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ مهدی حمزه هویدا