نویسنده = سیمایی صراف، حسین
تعداد مقالات: 2
1. نقدی بر «کاشفیّت ذاتی قطع از واقع» در پرتو معرفت ‌شناسی جدید

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 373-402

10.22075/feqh.2018.11566.1414

مجید نیکوئی؛ حسین سیمایی صراف


2. شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 203-230

10.22075/feqh.2017.11935.1200

حسین سیمایی صراف؛ محمد ابوعطا؛ فاطمه برمانزن