نویسنده = حسنی ابوالحسن کلایی، سیده محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. عمد یا غیر عمد بودن جنایت ناشی از سرایت

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 137-160

10.22075/feqh.2018.11361.1114

سیده محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی؛ محمد محسنی دهکلانی