نویسنده = کبیری، سهیل
تعداد مقالات: 1
1. درنگی در جرم انگاری «پولشویی»

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-130

10.22075/feqh.2017.11148.1090

غفور خوئینی؛ حمید مسجدسرایی؛ سهیل کبیری