نویسنده = حیدر باقری اصل
تعداد مقالات: 3
1. آزادی اراده در جعل شرط فسخ در نکاح

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 81-106

10.22075/feqh.2019.14261.1496

حیدر باقری اصل؛ سعیده باقری اصل


2. ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-32

10.22075/feqh.2017.11848.1193

سعیده باقری اصل؛ حیدر باقری اصل؛ ناصر مسعودی؛ ابراهیم شعاریان ستاری


3. بررسی و نقد قلمرو ادلّة فقهی ارث خیار

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-128

10.22075/feqh.2017.2410

حیدر باقری اصل