تخصصی
چیستی شناسی ضمان از منظر فقه شیعه

سید علی جبار گلباغی ماسوله

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 301-324

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.12249.1243

چکیده
  با پیشرفت و گسترش جامعه­ بشری، اشخاص برای تنظیم و تأمین روابط مالی و تجاری، معاملات را به شیوه ­هایی منعقد می ­سازند­ که ضمان، جزو لاینفکّ آنهاست. انضمامی بودن ضمان در برخی از این معاملات، نه تنها آن را در ناهماهنگی ظاهری با ماهیّت انتقالی بودن ضمان مصطلح در فقه شیعه قرار می ­دهد، بلکه تعارض ظاهری را بین برخی از مواد قوانین ...  بیشتر