تخصصی
تأثیر قوّه قاهره در قتل و جرح ناشی از ترک فعل

هادی غلامرضاراوی؛ محمود یوسفوند

دوره 10، شماره 18 ، شهریور 1397، ، صفحه 133-154

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.7696.

چکیده
  بر اساس قانون مدنی، اگر شخص متعهّد، بر اثر قوّه قاهره نتواند تعهّد خود را ایفاء کند و به علّت عدم ایفای تعهّد، خسارتی به ‌طرف مقابل وارد شود ضامن نیست؛ اما سؤالی که مطرح می ‌شود این است که اگر عدم ایفای تعهّدِ ناشی از قوّه قاهره، موجب جرح و یا قتل شود آیا شخص متعهّد، ضامن بوده یا ضامن نیست؟ در قانون ایران و فقه شیعه در این مسأله چیزی ...  بیشتر