ارزیابی عملکرد عرف در تغییر حکمِ مصادیقِ موضوعات عرفی

محمد رسول آهنگران؛ الهام غانم

دوره 10، شماره 18 ، شهریور 1397، ، صفحه 33-48

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.3136

چکیده
  عملکرد عرف در مواجهه با مصادیق موضوعات عرفی به دو صورت قابل تصوّر است: تغییر حکم مصداق از جانب عرف، به دلیل خارج دانستن مصادیق از موضوعٌ له خطاب شرعی باشد. این نفی مصداق از عرف پذیرفته است؛ و صورت دوم در جایی است که عرف با وجود داخل دانستن مصداق در موضوعٌ له، حکم را از مصداق نفی کند. با توجه به این که موضوع در خطابات شرعی به طور غالب از ...  بیشتر