نویسنده = آهنگران، محمد رسول
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل روائی قید «سلاح» در تحقّق جرم محاربه (نقد ماده 279 ق.م.ا)

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1399، صفحه 123-148

10.22075/feqh.2020.20868.2505

بهمن سبز علی گل؛ محمد رسول آهنگران؛ محمود قیوم زاده


2. واکاوی فقهی و حقوقی موجبات زوال ایجاب در قراردادهای الکترونیکی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-36

10.22075/feqh.2018.13121.1332

محمد رسول آهنگران؛ امیر احمدی


3. ارزیابی عملکرد عرف در تغییر حکمِ مصادیقِ موضوعات عرفی

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-48

10.22075/feqh.2018.3136

محمد رسول آهنگران؛ الهام غانم


4. ماهیّت و کارکرد فقهی «شروط» در معاملات بانکی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-30

10.22075/feqh.2017.2406

محمد رسول آهنگران