تخصصی
جرم انگاری بازدارنده در حمایت از زنان در سایه فقه و قانون

عسل عظیمیان؛ ابراهیم یاقوتی؛ باقر شاملو

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 221-244

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.14500.1532

چکیده
  خشونت به ویژه در بعد پنهان آن، هنوز از پیچیده ترین معضلات زندگی خصوصی و اجتماعی زنان است که علی رغم بالا رفتن سطح تعلیمات دانشگاهی، افزایش افراد تحصیل کرده و پیشرفت تمدّن و تکنولوژی نه تنها از میزان آن کاسته نشده است، بلکه با اشکال نوین بروز می کند. سؤال این است که آیا تساهل در مواجهه با این پدیده، ریشه درتأییدات فقهی و دینی داشته و ...  بیشتر