بررسی فقهی حقوقی تصرّفات فاسخ عقد

بلال شاکری

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 115-138

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.16274.1805

چکیده
  تصرّفات فاسخ یا همان فسخ فعلی، از جمله موضوعاتی است که اگر چه در مباحث مربوط به معاملات بدان اشاراتی شده و اصل مشروعیّت آن مورد اتفاق نظر قرار گرفته است، اما محدوده و شرایط آن در مباحث فقهی و بخصوص در حقوق مدنی کمتر مورد مداقّه و توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در نوشتار پیش ‌رو با توصیف و تحلیل سخنان بزرگان به تبیین اینگونه تصرّف ...  بیشتر