تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران

سعید بیگدلی

دوره 9، شماره 17 ، دی 1396، ، صفحه 33-56

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.7561.

چکیده
  ماده 221 قانون مدنی ایران در مورد جبران خسارات حاصل از عدم اجرای تعهّدات قراردادی و شرایط آن، هم از این جهت که سابقه فقهی روشنی ندارد و هم از جهت عدم انطباق با نظایر خارجی خود، ماهیّت روشنی ندارد. به همین علّت، آن چه که در نوشته های حقوقی آمده است نیز یکسان و یکنواخت نیستند؛ برخی آن را ناشی از سکوت فقه در خصوص مسئولیّت قراردادی دانسته، ...  بیشتر