تخصصی
تأمّلی در تعمیم ادلّه جواز قضاوت بانوان به خنثی

پروانه نخعی سرو؛ احمد عابدینی؛ محمد علی حیدری

دوره 9، شماره 17 ، دی 1396، ، صفحه 279-300

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.7490.

چکیده
  در دین مبین اسلام، حقوق افراد از جایگاه بلندی برخوردار است. یکی از این مسائل حقوقی، که تا کنون تحقیقی مستقلّی در خصوص آن صورت نگرفته است، مسأله جواز قضاوت خنثی است. مسأله قضاوت، به لحاظ شرط رجولیّت، میان فقها مورد اختلاف است. این مقاله سعی دارد بنا بر فرض اعتبار، از جنبه های مختلف فقهی، اصولی و حدیثی این موضوع را مورد تحقیق قرار دهد. ...  بیشتر