تأمّلی پیرامون شرطیّت «حرز» در سرقت

محمد حسن حائری؛ سبیکه فانی

دوره 12، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 165-184

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.7479.0

چکیده
  در شرع مقدّس اسلام، حدود از اهمیّت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. یکی از این حدود، حدّ سرقت است که در قرآن به کریم صراحتاً به آن اشاره شده و یکی از شرایط اجرای آن، قرار داشتن مال مسروقه در حرز است.‌‍ هدف مقاله حاضر، بررسی این موضوع است که آیا در حرز بودن مال مسروق، جزو شرایط اجرای حدّ سرقت می باشد یا نه؟ لذا ابتدا با تأملّ در منابعی ...  بیشتر